CORPUCURA's DATAPOLITIK

Oplysninger om CorpoCura´s behandling af personoplysninger, der indsamles om dig

1. CorpoCura er den dataansvarlige – hvordan kontakter du klinikken?

CorpoCura er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som klinikken har modtaget om dig. Du finder CorpoCura´s kontaktoplysninger nedenfor.

CorpoCura
Badstuestræde 20, kld.
1209 Kbh K

CVR-nr.: 30062361

Telefon: 41 114 808
Mail: info@corpocura.dk

2. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

CorpoCura behandler dine personoplysninger til følgende formål:
Registrering af oplysninger om dig for at kunne udføre behandlinger.

Retsgrundlaget for CorpoCura´s behandling af dine personoplysninger følger af:
Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b og f. I visse tilfælde behandles også oplysninger efter at have indhentet dit samtykke. Dette vil du være blevet særskilt informeret om i forbindelse med at samtykket blev indhentet.

Legitime interesser, der forfølges med behandlingen:
Som nævnt ovenfor sker behandlingen af dine personoplysninger ((delvist)) på baggrund af interesse-afvejningsreglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. De legitime interesser, der begrunder behandlingen, er at kunne tilbyde en effektiv tilrettelæggelse af klinikkens opgaver for dig, herunder styring af aftaler og tidsbestillinger, registrering af gennemførte behandlinger med henblik at fastlægge behandlingsforløb.

3. Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig

Almindelige kategorier af personoplysninger:
Navn, adresse, e-mailadresse, telefonnr. evt. fødselsdato, evt. køn, tidspunkt for behandlinger og gennemførte behandlinger

Særlige kategorier af personoplysninger (”følsomme personoplysninger”):
Helbredsoplysninger i form af journaloplysninger med fortegnelser over dine behandlingsforløb.

4. Modtagere eller kategorier af modtagere

CorpoCura videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere:
Rådgivere og databehandlere

5. Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer

CorpoCura vil ikke overføre dine personoplysninger til modtagere uden for EU og EØS.

6. Opbevaring af dine personoplysninger

Dine personoplysninger opbevares i 5 år såfremt du har accepteret samtykkeerklæringen. I tilfælde af at du ikke har dette vil du blive oprettet gang på gang som værende en kvikkunde (strøgkunde) uden journaloptag.

7. Retten til at trække samtykke tilbage

Klinikken kan behandle visse personoplysninger baseret på særskilt samtykke fra dig. Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte klinikken pr. mail.: info@corpocura.dk, mrk. “persondataforordning”.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af klinikkens behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt. Det påvirker heller ikke behandlingen af personoplysninger, der jf. pkt. 2 ovenfor behandles på andet grundlag end samtykke.

8. Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til klinikkens behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte klinikken.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret):
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som klinikken behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse):
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning:
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for klinikkens almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling:
Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må klinikken fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse:
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring, som fx. en anbefaling skrevet af dig på sociale medier der er blevet viderebragt på CorpoCuras hjemmeside eller andet relateret til CorpoCura.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet):
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

9. Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, klinikken behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Scroll to Top